bậc trung học

Chương trình đào tạo môn nghệ thuật bậc trung học

Chương trình đào tạo môn nghệ thuật bậc trung học

Với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, nhà trường đáp ứng đầy đủ cho học sinh phát huy Đức, Trí, Thể, Mỹ. Các môn học: hội họa, âm nhạc, TDTT, dance sport đem đến cho các