các bé ở mầm non

Chương trình học các bé mầm non

Chương trình học các bé mầm non

Đi sâu vào các chủ đề trong năm học, nhằm phát triển toàn diện 5 mặt cho trẻ: Nhận thức, thể chất, ngôn ngữ, tình cảm-xã hội và thẩm mỹ. Phương pháp học chủ yếu là thực hành thường xuyên