chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo môn Hóa học bậc trung học

Chương trình đào tạo môn Hóa học bậc trung học

Giáo trình SGK môn Hóa học (Nhà XBGD) – chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam Các giáo trình tham khảo Mục tiêu: – Học sinh hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản về hóa học trong

Chương trình đào tạo môn GDCD bậc trung học

Chương trình đào tạo môn GDCD bậc trung học

GDCD là môn học có vai trò quan trọng đối với sự phát triển nhân cách học sinh, để giáo dục có hiệu quả của nhà trường: – Trong giờ dạy giáo viên luôn đặt ra các câu hỏi đặt