GEELONG GRAMMAR SCHOOL

GEELONG GRAMMAR SCHOOL

GEELONG GRAMMAR SCHOOL

Là một trường tư, thành lập vào năm 1855, chuyên giảng dạy chương trình mô hình giáo dục Anh và có 4 khuôn viên ở ngoại ô thành phố Geelong tại Úc đang đào tạo  khoảng 1.500 sinh viên từ