học tập tốt

Chương trình đào tạo môn GDCD bậc trung học

Chương trình đào tạo môn GDCD bậc trung học

GDCD là môn học có vai trò quan trọng đối với sự phát triển nhân cách học sinh, để giáo dục có hiệu quả của nhà trường: – Trong giờ dạy giáo viên luôn đặt ra các câu hỏi đặt