học tiếng anh mau thuộc

Bí quyết học tiêng Anh

Bí quyết học tiêng Anh

1. Tự chữa lỗi trước khi được bạn hoặc thầy chữa. 2. Học theo nhóm hoặc theo cặp là tốt nhất. 3. Học thuộc các quy tắc ngữ pháp, từ mới hay các đoạn hội thoại mẫu. 4. Nghe băng