tin học

Chương trình đào tạo môn Tin học bậc trung học

Chương trình đào tạo môn Tin học bậc trung học

Mục tiêu: – Đào tạo các kỹ năng tin học cần thiết để học sinh có thể sử dụng được ngay, có ích cho học tập và đời sống của các em hiện tại và sau này như Windows, Word,