ưu điểm trường Rancho Solano Preparatory

Rancho Solano Preparatory

Rancho Solano Preparatory

Trường Rancho Rolano là trường của bang được cấp chứng nhận đào tạo IB (tiêu chuẩn đào tạo trung học gắt gao nhất) giảng dạy chương trình IB và chương trình AP với thành tích cao, thể hiện qua việc